Hướng dẫn nộp bài

Home / Hướng dẫn nộp bài

QUY CÁCH VIẾT BÁO CÁO VÀ KỶ YẾU

Báo cáo sẽ được viết hoàn toàn bằng tiếng Việt, trình bày trên MS-Word hoặc LaTex theo định dạng chuẩn của IEEE trên khuôn giấy A4 và nộp trực tuyến qua website: https://easychair.org/my/conference?conf=revecit2024 

Bài báo không quá 6 trang. Báo cáo gửi tới Hội nghị sẽ được phản biện độc lập. Nếu được chấp nhận trình bày tại Hội nghị thì sẽ được đăng trong kỷ yếu hội nghị và tuyển tập có mã ấn phẩm ISBN của Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.

Chú ý: Bài báo không quá 7 trang, Bài báo không đúng định dạng sẽ không được gửi phản biện.

 

Các bài báo xuất sắc sẽ được tuyển chọn mở rộng và phát triển, giới thiệu sang tạp chí.

 


QUY CÁCH TRÌNH BÀY POSTER

Poster được trình bày theo định dạng tại đây.